ТВОИТЕ ПРАВА СА ВАЖНИ

Общи условия

Тези правила и условия („Общи условия“) уреждат използването на този сайт, като регламентират отношенията между “Нет айди сълюшънс“ ООД и лицата, ползващи услугите на уебсайт: https://nids.bg/ 

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да заявите услуга . Чрез отбелязване на отметка пред „Съгласен съм с общите условия и ще ги спазвам безусловно“, при завършване на поръчка или запитване, Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали сте и сте съгласни да бъдете обвързани с тези Общи условия за ползване на сайта. Вашето съгласие с тези Oбщи условия не може да бъде оттеглено с обратна сила, докато е в сила сключен договор за покупка на услуга или докато не са изплатени всички дължими суми към „Нет айди сълюшънс“ ООД. 

В случай, че не сте съгласни с Общите условия, моля не използвайте сайта за извършване на покупки или запитвания. Тези условия могат да бъдат периодично актуализирани или променяни, затова, молим преди всяка покупка да прочитате внимателно актуалната им редакция. 

Идентифицирането на потребителя, с цел възпроизвеждане на изявлението му за съгласие с настоящите Общи условия и за извършване на поръчка, се осъществява чрез съхранение в лог –файлове на сървъра на https://nids.bg/, съхранение на IP-адреса на клиента, лични данни, предоставени при регистрация и завършване на поръчката, както и всяка друга информация. 

„Нет айди сълюшънс“ ООД си запазва правото да променя информацията по този сайт, вкл. – настоящите Общи условия,  по всяко време без предварително известяване.  Измененията влизат в сила незабавно и стават задължителни за страните от момента на публикуването им. 

Страни по тези Общи условия: 

„Нет айди сълюшънс“ ООД, търговско дружесетво, надлежно регистрирано според изискванията на българското законодателство, с ЕИК:205733349,  със седалище и адрес на управление: гр. Гълъбово 6280, ул. „Вит“ № 8, наричан по-нататък „Дружеството“, „Ние“ или „Нет айди сълюшънс“ ООД

и 

Всяко физическо или юридическо лице, което се е съгласило с тези Общи условия и ползва сайта за покупка на услуги или запитвания, наричано по-нататък „Потребител“. Физически лица под 18 години нямат право да използват сайта за сключване на договори за покупка на услуги. 

Авторски права 

Наименованието „Нет айди сълюшънс“ ООД, лого, корпоративни символи и търговски марки, както и цялото съдържание на сайта, са собственост на Дружеството и/или на неговите партньори и доставчици. Нито една част от този сайт не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма – копирана, разпространявана или ползвана като снимки, текст, графики, услуги, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на Дружеството. Материалите на този сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби. 

Дружеството си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид, както и връзки  (линкове) от която и да е част от сайта, съобразно действащото българско законодателство. 

Потребителят има право да ползва свободно ресурсите на сайта за законни цели, като спазва ограниченията, предвидени в тези Общи условия. Потребителят няма право да използва сайта  по начин, който нарушава местен или международен закон и/или правата на други лица. Потребителят няма право да качва или разпространява материали, които съдържат вируси или рекламен софтуер или подобни компютърни кодове, предназначени да увредят права или интереси на трети лица. Ако Потребител сметне, че съобщение, изпратено до него, по какъвто и да е начин от Дружеството, накърнява авторско или друго право, той/тя може да се свърже с Дружеството чрез наличните на сайта данни за контакт, за да може Дружеството да вземе информирано решение.  

Ограничаване на отговорността  

„Нет айди сълюшънс“ ООД не носи отговорност, ако по някаква причина този сайт  не е на разположение по всяко време. Достъпът на Потребителя до сайта може да бъде прекратен по всяко време и без задължения за Дружеството. Материалите и услугите в сайта са ограничени само до посочените условия за тях, без да се осигуряват каквито и да е гаранции включително търговски и целеви. „Нет айди сълюшънс“ ООД не поема гаранция за точността и целостта на публикуваните материали, софтуера или услугите на сайта.  

„Нет айди сълюшънс“ ООД не носи отговорност за съдържанието на други сайтове, които могат да бъдат достъпни чрез този сайт. Всички връзки на този сайт са предоставени само за удобство на Потребителя и Дружеството не препоръчва или одобрява съдържанието на други сайтове. „Нет айди сълюшънс“ ООД не носи отговорност и не дава гаранции по отношение на компютърни вируси. Потребителят следва да предприеме всички необходими мерки, преди да ползва или сваля информация от този  сайт.      

„Нет айди сълюшънс“ ООД се опитва да представи и визуализира предлаганите услуги и цветове на сайта по възможно най-точен начин, но не може да гарантира, че мониторът на потребителя възпроизвежда цветовете по същия начин. 

Условия за покупка 

Потребителят може да поръча услуга от сайта като гост. Процедурата по запитвания е доброволна и безплатна. Потребителят следва да попълни всички места, отбелязани като задължителни. В случай, че Потребителят предостави неактуални, неверни, непълни или неточни данни, Дружеството не носи отговорност за неточно изпълнение на договора като наред с това има право незабавно и без предизвестие да преустанови договора с Потребителя. 

Сключване на договор 

Заявката за поръчка на услуга се счита за направена с попълване на съответните данни за получателя, параметри на поръчаната услуга,  цена и начин на плащане. Заявката се счита за подадена след кликване на бутона: „Изпрати” и попълване на контактна форма в страницата „Контакти“ или дирктно попълване на контактна форма в страницата „Контакти“ в случай на индивидуална поръчка или запитване за услуга. Това действие има правно обвързваща сила. Незабавно след поръчката Дружеството изпраща на Потребителя имейл – съобщение, с което потвърждава заявката или го уведомява за невъзможност на изпълнение на услугата. 

Договорът за извършване на услуга се счита за сключен само след потвърждение на конкретната поръчка от „Нет айди сълюшънс“ ООД.  С изпращане на потвърждението страните се считат за обвързани от условията, описани в тези общи правила, както и от Закона за защита на потребителите. 

Цена и плащане 

Всички цени на услуги в сайта са в български лева и не включват разходи извън тези описани в пакетните услуги и абонаментни такси. Дружеството не носи отговорност за различия между тези цени и цените, обявени в други места за предлагане на същите услуги. 

Дружеството се опитва да проверява непрекъснато, че всички цени, посочени на сайта са точни, без обаче да може да гарантира липсата на грешки. В случай, че бъде открита грешка в цената на поръчана услуга, Дружеството ще информира Потребителя възможно най-скоро и ще му даде възможност за препотвърждаване на поръчката на правилната цена или за нейната отмяна.  

Начин на плащане: В заявката за поръчка на услуга Потребителят следва да я заплати чрез банков превод. 

С извършване на поръчката Потребителят потвърждава, че кредитната/дебитната карта, която се използва, е лично негова, или че е бил изрично упълномощен от собственика на кредитната/дебитната карта, за да я използва. Всички притежатели на кредитни/дебитни карти са обект на проверки за потвърждаване и разрешение от издателя на картата. Ако при отказ на издателят на съответната карта отказва да одобри плащането на Дружеството, „Нет айди сълюшънс“ ООД няма да носи отговорност за забавяне или неизпълнение на поръчката. 

Крайнини срокове за извършена услуга 

За краен срок  на извършена услуга се счита датата на завършване на уточнената между Дружеството и Потребителят услуга описана в договор. 

Сроковете за извършени услуги са описани в пакетните оферти на страница „Оферти“. За индивидуални поръчки следва допълнително споразумение за краен срок между Дружеството и Потребителят. 

За начална дата на изпълнение на услугата се счита датата, в която Потребителят е предоставил на Дружеството всички необходими материали, текстове и обща информация необходими за реализирането на дадената услуга. Сроковете за дадена услуга са съобразени с началната дата на услугата и следват да бъдат изпълнени спремо нея. В случай че Потребителят забави предоставянето на материали, текстове и обща информация за дадена услуга, Дружеството не носи отговорност за забавянето на извършената услуга.

Рекламация 

При несъответствие на получената услуга с договора за продажбата й, Потребителят има право да предяви рекламация по реда и при условията на Закона за защита на потребителите  в 14 дневен срок от получаването и. Адрес за предявяване на рекламации: гр. Гълъбово 6280, ул. „Вит“ № 8. При основателна рекламация, дружеството възстановява на Потребителя стойността на рекламираната услуга. Потребителят следва да  предостави  чрез Формуляра за връщане банкова сметка, по която  сумата да бъде  възстановена.  

Връщане на услугата 

Потребителят има право да се откаже от Договора за закупената услуга. Потребителят  посочва причините за отказа си. Отказът от покупката може да бъде направен в срок от четиринадесет дни, считано от доставката на услугата. Заявлението за отказ следва да бъде изпратено по електронен път на имейл sales@nids.bg. Разходите по връщането на услуга са за сметка на Потребителя. Когато във връзка с изпълнението по договора Дружеството е направило разноски и Потребителят се откаже от договора, Дружеството има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане. 

Във Формуляра  за връщане на услуга или чрез  имейл в изричен текст се посочва банковата сметка и титуляра, по която Дружеството следва да възстанови платената сума. Възстановяване на сумата се извършва в четиринадесетдневен срок от получаването. Разноските за банкови такси са за сметка на Потребителя.

„Бисквитки” 

https://nids.bg/ има право да инсталира върху компютъра на Потребителя „бисквитки“ (cookies), които се запазват от интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя. Дружеството  използва само един вид “бисквитки”, които се отнасят до събирането на статистически данни по отношение на посещенията на сайта. 

Общи разпоредби 

Дружеството може да прехвърля своите права и задължения по тези Общи условия и по всеки договор за покупка на услуги от сайта, като в този случай не се освобождава отговорност за изпълнение на задълженията, поети към Потребителя, а приобретателят встъпва като съдлъжник на „Нет айди сълюшънс“ ООД. Прехвърлянето на права и задължения става с писмено известие до Потребителя. 

Контакт 

Дружеството публикува на сайта своите пълни данни за идентификация и детайли за контакт с Потребителя. С приемането на тези Общи условия Потребителят дава своето съгласие „Нет айди сълюшънс“ ООД  да използва следните технически средства за контакт с него: sales@nids.bg и/или + 359(0)660 5567 (за клиенти в България); +44 (0)7459 148359 (за клиенти във Великобритания), вкл. – да получава известия от Дружеството по телефон и/или електронен път, вкл. – чрез email комуникация или известие на сайта. 

За всички неуредени с настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото гражданско законодателство на Република България. Всички спорове по изпълнението или тълкуването на тези общи условия и свързаните с тях договори за онлайн продажби на стоки, чрез онлайн магазина ще бъдат решавани, чрез споразумение, а при невъзможност да се стигне до такова и ако подсъдността не е определена императивно,  ще бъдат отнасяни за решаване пред съответния родово компетентен съд в гр. Стара Загора. Ако някое от условията или разпоредбите на тези общи условия бъде намерено за недействително или невалидно,  по каквато и да е причина, това няма да повлияе на действителността на останалите разпоредби. 

Заключителни разпоредби 

Дружеството има право по всяко време да променя настоящите общи условия. Промяната влиза в сила от деня на публикуването й на сайта и има действие занапред, като не засяга поръчките, потвърдени от Дружеството преди този момент.